Kapka Naděje

Průtokový cytometr BD LSR 2V v hodnotě 6 500 000,-

NF Kapka naděje zakoupila v roce 2006


Budiž nadaci Kapka Naděje i naší laboratoři ke cti, ze díky přístroji
LSR2 jsme se velmi úspěšně zapojili do Evropského projektu rychle, přesné a senzitivní diagnostiky leukemii, který nyní po třech letech končí a myslím že přinesl výrazný posun. Viz www.euroflow.org Výsledky projektu jsou již uplatněny ve formě patentu, BCR/ABL kit je již prodáván firmou BDB http://www.bdbiosciences.com/bcrablproteinkit/?BV_UseBVCookie=yes&BD_SID=UWtSQzpNQT09Ojo%3D
 
a hlavni výsledky budou prezentovány v červnu na konferenci Evropské Hematologické společnosti. 
 
MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
CLIP - Cytometrie
Klinika dětské hematologie a onkologie
Universita Karlova - 2. lékařská fakulta
http://www.lf2.cuni.cz/clip/

 
Každý rok onemocní leukemií v České republice leukemií přibližně 90 - 100 dětí. Chronické leukemie jsou u dětí do 18 let spíše vzácností, akutní myeloidní leukemie (AML) postihuje asi 20% všech nemocných a naprostou většinu onemocnění tak tvoří akutní lymfoblastická leukemie.Vzácněji se vyskytují další onemocnění krvetvorby, jako např. dřeňový útlum.
V našich laboratořích od roku 1995 vyšetřujeme vzorky dětských pacientů, u kterých byla stanovena diagnóza akutní leukémie (nebo relaps onemocnění) nebo jiného hematologického onemocnění, ze všech center v České republice (skupina PSDH).
Výsledky léčby dětí trpících akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) se v posledních třiceti letech významně zlepšily. Pozitivní vývoj v prognóze těchto dětí, které byly ještě v padesátých letech odsouzeny stoprocentně ke smrti a z nichž nyní více než sedmdesát pět procent je trvale vyléčeno, představuje nejúspěšnější kapitolu dosavadní historie dětské onkologie. Pokrok v onkohematologické terapii však stále pokračuje a moderní postupy posouvají léčebné výsledky dále vpřed. V České republice jsou děti s ALL léčeny podle moderních protokolů německo-italské skupiny AIEOP/BFM, které jsou mimo Německo a Itálii používány např. i v Rakousku, Holandsku, Belgii či Maďarsku a Polsku. V nejnovějším léčebném protokolu skupiny AIEOP/BFM budeme (na základě dosavadních léčebných, diagnostických a vědeckých úspěchů) rovnoprávným partnerem Německu, Itálii a Rakousku.
Výsledky léčby se postupně zlepšují i u dětí trpících AML. Na moderních léčebných protokolech skupiny BFM je šance na trvalé vyléčení přibližně šedesát procent. I zde se účastníme mezinárodní léčebné studie.
Klinicky orientované projekty
Stanovení imunofenotypu - vyšetření metodou průtokové cytometrie
Jedním z nejvýznamnějších vstupních vyšetření při diagnóze akutní leukemie je určení tzv. imunofenotypu leukemických buněk. Kombinace molekul na leukemických buňkách (tzv. CD znaky) odlišují tyto buňky od normálních buněk krve a kostní dřeně a umožňují potvrdit diagnózu leukemie a přesné určení jejího podtypu. Toto vyšetření se provádí metodou mnohobarevné průtokové cytometrie ve specialisované laboratoři CLIP – cytometrie, která je součástí Laboratorního centra Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol.
Laboratoř se dále zaměřuje na vyšetřování štěpů před transplantací buněk krvetvorby, na diagnostiku vzácných hematologických onemocnění a v poslední době i na stanovení imunofenotypu lymfomů.
Molekulárně genetické vyšetřování
Povinnou součástí těchto léčebných protokolů jsou v současnosti již i molekulárně genetická vyšetření. Ta umožňují přesně doplnit stratifikaci nemocných podle závažnosti onemocnění a zařadit je do správné léčebné skupiny. Jednotlivé skupiny nemocných pak podstupují terapii, která je pro jejich typ leukemie nejvhodnější a nejšetrnější. Obzvláště v případě onkologické léčby u dětí je totiž třeba mít na paměti její možné dlouhodobé negativní důsledky. Jinými slovy, snahou je najít takový léčebný protokol, který každému dítěti dává šanci na úspěšné vyléčení, aniž nevratně poškozuje jeho zdraví. Stanovení genotypu (především přítomnosti prognosticky významných hybridních onkogenů) leukemických buněk provádí laboratoř CLIP – molekulární genetika Laboratorního centra Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol.
Minimální residuální nemoc (MRN)
Výše zmíněné molekulárně genetické a imunologické metodiky nám současně umožňují sledovat u jednotlivých pacientů průběžně skutečnou úspěšnost léčby sledováním tzv. minimální reziduální (zbytkové) nemoci. Ačkoli je totiž téměř u všech pacientů dosaženo léčbou stavu remise, t.j. situace, kdy leukemické buňky nejsou běžnými metodami v kostní dřeni detekovatelné, určité množství těchto buněk může přežívat. Informace o tom, kolik nádorových buněk v organismu přežívá a jak postupuje jejich eliminace, je nejlepší kontrolou účinnosti protileukemické terapie. Tato moderní metoda, donedávna využívaná pouze ve výzkumných studiích, se stala součástí moderních léčebných protokolů pro ALL skupiny AIEOP/BFM. Laboratoř CLIP – molekulární genetika je jako jediná laboratoř v české republice členem mezinárodní akreditované laboratorní skupiny a může toto sofistikované vyšetření pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qPCR) provádět pro dětské i dospělé pacienty s ALL.
Vyšetření MRN pomocí metod molekulární genetiky a průtokové cytometrie je součástí léčebného protokolu ALL v současné době používaného v ČR. Věnovali jsme této problematice celou řadu publikací.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa