Kapka Naděje

Nový grant Podpora vzdělávání hospitalizovaných dětí

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ "PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ"

Zaměření programu:

Program „Podpora vzdělávání hospitalizovaných dětí“ se zaměřuje zejména na podporu vzdělávání a rozvoje dítěte, které je hospitalizováno a nemůže navštěvovat řádnou výuku. Upřednostňovány jsou aktivity a pomůcky k výuce, které v dlouhodobém horizontu mohou napomoci ke zlepšení vzdělávání těchto dětí.

Jaký typ aktivit nadační fond podporuje:

·         pomůcky pro výuku

·         učebnice a jiné výukové materiály

·         vybavení učeben či jiných místností určených pro výuku

·         prostředky pro usnadnění výuky dětí

·         psychoterapeutické herní pomůcky

Jaký typ nákladů nadační fond podporuje:

Nákup potřeb dle aktivit uvedených výše. Nadační fond neposkytuje přímou finanční podporu. Žádané předměty objednává dle požadavků žadatele a následně i hradí. Předměty jsou následně poskytnuty darem.

Jaký typ nákladů nadační fond NEpodporuje:

·         investiční náklady

·         mzdové náklady

·         nákup vozové techniky

Kdo může žádat o příspěvek:

·         nestátní neziskové organizace

·         příspěvkové organizace

·         akciovým společnostem, jejichž vlastníkem je prokazatelně samosprávní celek

Datum uzávěrky:

·         systém grantového řízení je otevřený, jednokolový

·         podávají se pouze elektronické přihlášky

·         uzávěrka příjmu žádostí je 30. dubna 2016 včetně

·         žadatelé budou vyrozuměni do 90 dnů od uzávěrky žádostí

Maximální možná výše příspěvku:

100.000,- Kč 

 

!!! ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU DO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ NALEZNETE NA TOMTO ODKAZU: http://goo.gl/forms/5IwpdSDQtM !!!

 

Kontaktní osoba:

Jakub Jelínek

projektový manažer

Telefon: +420 222 312 335

Mobil: +420 776 248 651

E-mail: jakub.jelinek@kapkanadeje.cz

 

Doporučujeme si před vyplněním formuláře přečíst nejdříve obecná grantová pravidla Nadačního fondu Kapka naděje zde.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa